7 april 2016, de jaarlijkse ledenvergadering

bestuurshamer

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van D.G.V. Sparta Dordrecht

7 april 2016 – Aanvang 20.00 uur – Eddingtonweg 1 te Dordrecht

 

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag KNGU
4. Notulen algemene ledenvergadering 15 april 2015
5. Jaarverslag secretaris (*)
6. Jaarverslag penningmeester
a) Vaststellen van de jaarrekening
b) Decharge van de penningmeester
c) Verkiezing kascontrolecommissie
d) Voorstel tot contributieverhoging
7. Bestuursverkiezing
Voorzitter                     Marjan Holster           Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar
2e voorzitter                Vacant                            –
Penningmeester         Carola van den Adel   Niet afredend
2e Penningmeester    Elise Swart                   Aftredend en herkiesbaar
Secretaresse                Vacant                           –
2e secretaresse           Joke van Zanten         Niet aftredend
Algemeen lid              Tonnie van Dongen   Aftredend en herkiesbaar
Algemeen lid              Elly van den Herik     Aftredend en herkiesbaar
Algemeen lid              Vacant                            –
8. Huldiging jubilarissen
9. Verslagen van de diverse commissies
10.Rondvraag
11. Sluiting
(*) vanaf zondag 3 april 2016 te downloaden (www.spartadordrecht.nl)