februari 2019

maart 2019

9mrtde hele dagpupil1 + instap - voorronde district ZH d1 -

9mrt12:00- 15:00RTT Instap: Sparta - OKK Ridderkerks.kleynendorst@spartadordrecht.nl

16mrt09:00- 15:00Driekampen

16mrt12:00- 15:00RTT Instap: DVO - Spartas.kleynendorst@spartadordrecht.nl

16mrt13:15- 16:15RTT Keuze A: Sparta - KDO Alblasserdamm.verwoert@spartadordrecht.nl

19mrt19:30- 20:30Bijzondere Ledenvergadering

23mrt13:00- 16:00RTT Keuze A: Sparta - Zilvermeeuwm.verwoert@spartadordrecht.nl

23mrt16:00- 19:00RTT Keuze B: Sparta - Vridos Giessenburgm.verwoert@spartadordrecht.nl

30mrtde hele dagturncompetitie

april 2019

11apr20:00- 22:30Algemene Ledenvergadering

13apr09:00- 13:00rtt verplicht b - sparta - kdoq.backer@spartadordrecht.nl

mei 2019

juni 2019

1jun09:00- 17:00RG 2e plaatsingswedstrijd groepen 1e divisie

15junde hele dagturncompetitie

22jun09:00- 17:00RG NK 1e divisie

23jun09:00- 17:00RG NK 1e divisie

juli 2019

augustus 2019

geen activiteiten

september 2019

geen activiteiten

oktober 2019

geen activiteiten

november 2019

geen activiteiten

december 2019

geen activiteiten

januari 2020

geen activiteiten

Zomervakantie 2018 – Dordrecht

14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018                           week 29 t/m 34

Herfstvakantie 2018 – Dordrecht

20 oktober 2018 t/m 28 okt ober 2018                   week 43

Kerstvakantie 2018 – Dordrecht

22 december  2018 t/m 6 januari  2019                  week 52 t/m 1

Voorjaarsvakantie 2019 – Dordrecht

23 februari 2019 t/m 3 maart 2019                          week 9

Meivakantie 2019 – Dordrecht

27 april 2019 t/m 5 mei 2019                                    week 18

Zomervakantie 2019 – Dordrecht

20 juli 2019 t/m 1 september 2019                          week 30 t/m 35