skip to Main Content
 078 6167791 info@spartadordrecht.nl
Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

D.G.V. Sparta

11 april 2019 – aanvang 20:00 uur – Eddingtonweg 1 te Dordrecht

1       Opening
2       Ingekomen stukken
3       Notulen Algemene ledenvergadering 13 april 2018
4       Aanpassing Statuten en HH reglement (*)
5       Jaarverslag secretaris (**)
6       Jaarverslag penningmeester              
a. Vaststellen van de jaarrekening                                            
b. Decharge van de penningmeester                            
c. Verkiezing kascontrolecommissie
7       Bestuursverkiezing     
8       Huldiging Jubilarissen
9       Verslagen van diverse commissies
10     Rondvraag
11     Sluiting
Back To Top
X