skip to Main Content
 078 6167791 info@spartadordrecht.nl

Leden die op of na 1 januari 2011 lid zijn worden, zijn verplicht om een machtiging voor
automatische incasso af te geven. Dit betreft een doorlopende machtiging, waarmee éénmalig het
inschrijfgeld en per kwartaal de contributie automatisch geïncasseerd kan worden. De bondscontributie (inclusief verzekering) wordt niet apart in rekening gebracht.
De contributie wordt afgeschreven op/rond 
25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober. Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat er op die datum voldoende saldo op uw rekening staat. 

Als de automatische incasso gestorneerd wordt, wordt er binnen 1 maand nog een keer geprobeerd het bedrag te incasseren. Indien de automatische incasso voor de 2e keer gestorneerd wordt, gaat er een brief met daarin een betalingsherinnering naar het betreffende lid. Het lid heeft dan alsnog 10 dagen de tijd om de contributie zelf over te maken. Blijft de betaling dan nog uit, dan krijgt het betreffende lid een 2e betalingsherinnering waarop wij € 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen. Het lid krijgt vervolgens nog eenmaal 10 dagen de tijd om te betalen. Hebben wij de contributie dan nog niet ontvangen, dan geven wij de vordering in handen van een incassobureau/gerechtsdeurwaarder. De extra kosten zijn voor rekening van het lid.

Op het moment dat wij het incassobureau of de deurwaarder moeten inschakelen, wordt het betreffende lid de toegang tot de gymzaal geweigerd. Er kan dan niet meer aan de lessen worden deelgenomen tot het openstaande bedrag betaald is. In het geval de toegang tot de zaal geweigerd wordt, blijft het lidmaatschap wel in stand. Pas na schriftelijke opzegging van het lid of na royering van het betreffende lid zal het lidmaatschap eindigen. Dat betekent dat ook de contributieverplichtingen gewoon blijven bestaan.

Bij het wijzigen van lessen of lidmaatschap moet u dit schriftelijk/per e-mail melden bij de ledenadministratie. Het bedrag van de automatische incasso wordt automatisch aangepast. Er kan nog een extra incasso plaatsvinden als de contributie door de wijziging van de lessen hoger wordt.

Leden die voor 1 januari 2011 al lid waren en inmiddels nog geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, moeten zelf zorgdragen voor overschrijving van de contributie per kwartaal of per jaar. U ontvangt géén acceptgirokaart. U vermeldt bij de overschrijving uw naam (of de naam van uw kind), de afdeling waar u (of uw kind) les heeft en de periode waarop de contributie betrekking heeft. De contributie voldoet u bij vooruitbetaling. U kunt ook een machtiging voor automatische incasso aanvragen via contributie@spartadordrecht.nl.

De contributie maakt u over op het volgende rekeningnummer.

NL82INGB0000227270
ten name van:
Sparta Dordrecht
met vermelding van uw naam en afdeling waar u of uw kind les heeft en de periode waarop de contributie betrekking heeft.

Voor vragen over de contributie of over betalingen, kunt u contact opnemen met Jacqueline Groebbé (contributie@spartadordrecht.nl) 

De contributies zijn gebaseerd op jaarbasis, waardoor de vakanties doorbetaald moeten worden. De contributiebedragen zijn inclusief KNGU-contributie.

recreanten

selectie

Bij het volgen van meerdere lessen en/of op meerdere afdelingen dienen alle uren bij elkaar opgeteld te worden. Het inschrijfgeld voor wedstrijden is voor rekening van Sparta, alle andere bijkomende kosten, zoals reiskosten, kledingkosten enz., zijn voor rekening van het lid. 

De contributie wordt één keer per kwartaal per automatische incasso geïnd. De contributie voor de rustende leden zonder bondscontributie wordt één keer per jaar per automatische incasso geïnd. Bij betaling via automatische incasso wordt een eventuele contributieverhoging automatisch doorgevoerd. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Opzeggen van het lidmaatschap:

Het lidmaatschap kan per maand opgezegd worden, met een opzegtermijn van 1 maand.

Voor online opzeggen klik hier.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (liefst per e-mail) te gebeuren bij de ledenadministratie. Uw opzegging dient uiterlijk 4 weken voor de opzegdatum bij ons binnen te zijn. U kunt ook gebruikmaken van het formulier “beëindiging lidmaatschap”, dat op de les te verkrijgen is of te downloaden is van de website. Mondelinge opzegging bij de leiding wordt niet als een rechtsgeldige opzegging beschouwd. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de opzegging, waarin tevens is aangegeven of er nog contributie verschuldigd is.

Het lidmaatschap van kinderen kan i.v.m. zwemles tijdelijk stopgezet worden.

Bij het opnieuw aangaan van een lidmaatschap is dan het inschrijfgeld niet verschuldigd.

 

Back To Top
X